Particulier
Zakelijk

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN GREENY BROS. B.V. Gevestigd aan de Molenwerf 1a te (1911 DB) Uitgeest ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 51351374 

Artikel 1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Greeny Bros. BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Greeny Bros. B.V. gevestigd aan de Molenwerf 1a te (1911 DB) Uitgeest ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 51351374.
 • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Greeny Bros. BV de opdracht geeft tot het (doen) verrichten van werkzaamheden en/of het verrichten van diensten of die producten van Greeny Bros. BV afneemt.
 • Consument: de Opdrachtgever zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 • Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen van Greeny Bros. BV, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
 • Eventuele voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Greeny Bros. BV uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
 • Wanneer door Greeny Bros. BV gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Opdrachtgever kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat Greeny Bros. BV onderhavige voorwaarden soepel toepast.
 • Greeny Bros. BV behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn vanaf het moment dat de Opdrachtgever van de wijziging in kennis is gesteld, met dien verstande dat voor reeds gesloten overeenkomsten de voorwaarden blijven gelden die van kracht waren op de dag dat de overeenkomst tot stand is gekomen.
 • Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met Greeny Bros. BV in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Greeny Bros. BV vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
 • Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Greeny Bros. BV, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 • Indien met Opdrachtgever meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met Greeny Bros. BV gesloten overeenkomst.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 • Alle aanbiedingen en offertes van Greeny Bros. BV zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven.
 • De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Greeny Bros. BV opgegeven maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Greeny Bros. BV haar aanbieding baseert.
 • Een samengestelde prijsopgave verplicht Greeny Bros. BV niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
 • De inhoud van de opdracht wordt uitsluitend bepaald door de in de offerte en opdrachtbevestiging gegeven omschrijving van de opdracht.
 • De prijzen in de aanbiedingen en offertes van Greeny Bros. BV zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Facturatie en betaling

 • Greeny Bros. BV is gerechtigd voorafgaande aan de uitvoering van de overeenkomst van de Opdrachtgever een voorschot te verlangen, welk voorschot op de laatste factuur in mindering zal worden gebracht. Voorschotten dienen onverwijld te worden voldaan.
 • Betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Greeny Bros. BV aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 • Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum verkeert de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.
 • De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke Greeny Bros. BV maakt ter verkrijging van voldoening – zowel in als buiten rechte – komen vanaf dat moment voor rekening van de Opdrachtgever. In dat geval is de Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 37,00. Indien de werkelijk door Greeny Bros. BV gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.
 • In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Greeny Bros. BV en de verplichtingen van de wederpartij jegens Greeny Bros. BV onmiddellijk opeisbaar.
 • Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 • Greeny Bros. BV is gerechtigd volledige aflossing van de hoofdsom te weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 5. Levering (termijnen)

 • De Opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
 • Indien de Opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico en rekening van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
 • Indien Greeny Bros. BV gegevens behoeft van de Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de Opdrachtgever alle benodigde gegevens aan Greeny Bros. BV ter beschikking heeft gesteld.
 • Indien Greeny Bros. BV een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Greeny Bros. BV derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Greeny Bros. BV dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 • Afhankelijk van de leveringssituatie op de markt, behoudt Greeny Bros. BV zich het recht voor de levering op te schorten.
 • Greeny Bros. BV behoudt zich het recht voor om bij de uitvoering van (onderdelen van) de opdracht voor haar rekening niet bij haar in dienst zijnde derden in te schakelen.

Artikel 6. Zichttermijn en herroepingrecht

 • Indien de geleverde zaken niet conform de overeenkomst zijn, dient de Opdrachtgever de eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen binnen bekwame tijd na ontdekking te melden bij Greeny Bros. BV. De Opdrachtgever is verplicht de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden.
 • Indien er sprake is van een koop op afstand in de zin van art. 7:46a sub b BW zal het aanbod tevens een zichttermijn van ten minste veertien (14) werkdagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens de Consument, tenzij anders overeengekomen is. De koop is derhalve pas definitief als veertien (14) werkdagen na ontvangst van de zaak zijn verstreken.
 • Tijdens de zichttermijn heeft de Consument een herroepingrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren, dan wel om te kennen te geven dat van de aangeboden diensten geen gebruik wordt gemaakt. In de gevallen waar (tevens) diensten worden aangeboden, wordt onder herroepingrecht verstaan een bedenktermijn, waarop de bepalingen in deze voorwaarden omtrent de zichttermijn onverkort van toepassing zijn.
 • De Consument kan haar herroepingrecht uitsluitend inroepen door Greeny Bros. BV binnen een termijn van veertien (14) werkdagen na ontvangst door of namens de Consument schriftelijk of per e-mail op de hoogte te stellen van haar voornemen.
 • Indien door de Consument een beroep wordt gedaan op het herroepingrecht zal Greeny Bros. BV het eventueel reeds door de Consument betaalde bedrag uiterlijk binnen 30 dagen terugbetalen.
 • De Consument kan alleen daadwerkelijk gebruik maken van haar herroepingrecht indien de betreffende zaken compleet, onbeschadigd, ongebruikt en in de originele verpakking geretourneerd worden. De Consument dient na het inroepen van haar herroepingrecht het geleverde binnen veertien (14) dagen retour te zenden aan Greeny Bros. BV. De kosten waarvan voor rekening van de Consument komen.
 • Op maat gemaakte producten en/of diensten zijn van de zichttermijn en het recht op herroeping uitgesloten.
 • Een eventuele financieringsovereenkomst die aan het product of de dienst is verbonden, wordt in het geval van het herroepen van de overeenkomst door de Consument automatisch ontbonden.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

 • Alle door Greeny Bros. BV geleverde zaken blijven eigendom van Greeny Bros. BV tot op het moment dat de Opdrachtgever volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Greeny Bros. BV uit hoofde van enige met Greeny Bros. BV gesloten overeenkomst tot het leveren van zaken en/of het verrichten van werkzaamheden en/of diensten, vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen.
 • Een Opdrachtgever die als wederverkoper optreedt, zal alle zaken die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van Greeny Bros. BV mogen verkopen en doorleveren voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf.
 • Indien de Opdrachtgever (mede) uit door Greeny Bros. BV geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt de Opdrachtgever die zaak slechts voor Greeny Bros. BV en houdt de Opdrachtgever de nieuw gevormde zaak voor Greeny Bros. BV totdat de Opdrachtgever alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan; Greeny Bros. BV heeft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door de Opdrachtgever alle rechten als eigenaar van de nieuw gevormde zaak.
 • Rechten worden in voorkomend geval aan de Opdrachtgever steeds verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat de Opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
 • Het is aan de Opdrachtgever niet toegestaan beperkte rechten te vestigen op zaken welke zijn onderworpen aan het eigendomsvoorbehoud van Greeny Bros. BV. Indien derden (beperkte) rechten (wensen te) vestigen op aan het eigendomsvoorbehoud onderworpen zaken, zal de Opdrachtgever Greeny Bros. BV hiervan onverwijld op de hoogte stellen.
 • Op de afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van Opdrachtgever zijn overgegaan en zich nog in handen van Greeny Bros. BV bevinden, behoudt Greeny Bros. BV zich hierbij reeds nu voor alsdan bezitloos pandrecht voor tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan in artikel 3:92 lid 2 BW vermelde, die Greeny Bros. BV uit welke hoofde dan ook nog tegen Opdrachtgever mocht hebben.
 • Opdrachtgever is verplicht de zaken voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen brand-, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan Greeny Bros. BV op eerste verzoek ter inzage te geven. Alle aanspraken van Opdrachtgever op verzekeraars van de zaken uit hoofde van voormelde verzekeringen zullen, zodra Greeny Bros. BV zulks wenst, door Opdrachtgever aan Greeny Bros. BV stil worden verpand, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Greeny Bros. BV tegen Opdrachtgever.
 • Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Greeny Bros. BV te bewaren.

Artikel 8. Intellectueel eigendom

 • Alle rechten van intellectueel eigendom welke voortvloeien uit (de uitvoering van) een met Greeny Bros. BV gesloten overeenkomst berusten uitsluitend bij Greeny Bros. BV of diens licentieverstrekkers. De Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend.
 • Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Greeny Bros. BV is het de Opdrachtgever niet toegestaan de rechten van het intellectuele eigendom van Greeny Bros. BV of de vastlegging daarvan op gegevensdragers al dan niet tezamen met, of door inschakeling van derden, te wijzigen, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.
 • Onverminderd het overigens in dit artikel bepaalde, blijven van het aanbod deel uitmakende berekeningen, tekeningen, afbeeldingen, technische omschrijvingen, teksten, schetsen en ontwerpen die door Greeny Bros of in opdracht van haar vervaardigd zijn, eigendom van Greeny Bros. Zij mogen niet zonder haar toestemming aan derden ter hand worden gesteld of getoond. Zij mogen evenmin zonder haar toestemming worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd.
 • De rechten van intellectueel eigendom welke Greeny Bros. BV in licentie gebruikt mag de Opdrachtgever nimmer wijzigen, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.
 • Indien Greeny Bros. BV bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt van door de Opdrachtgever aangeleverd materiaal, daaronder mede begrepen afbeeldingen, teksten, beeldmerken, modellen, vormen, kleuren en logo’s of een combinatie daarvan, vrijwaart de Opdrachtgever Greeny Bros. BV voor alle aanspraken van derden op grond van een (vermeende) inbreuk op enig recht (van intellectuele eigendom) van deze derden ter zake het aangeleverde en door Greeny Bros. BV bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte materiaal.

Artikel 9. Opschorting en ontbinding

 • Greeny Bros. BV is steeds gerechtigd de Opdrachtgever te vragen voldoende zekerheden te stellen voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen en de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de gevraagde zekerheden zijn gesteld.
 • Greeny Bros. BV is voorts gerechtigd verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien de Opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt of anderszins zijn verplichtingen niet nakomt, één en ander onverminderd het recht van Greeny Bros. BV om schadevergoeding te vorderen. Partijen gaan ervan uit dat alle over en weer bestaande verbintenissen samenhangen in de zin van artikel 6:52 BW.
 • Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Greeny Bros. BV zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Greeny Bros. BV bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
 • Greeny Bros. BV is gerechtigd tussen haar en Opdrachtgever bestaande overeenkomsten, voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren, indien de Opdrachtgever in verzuim is als gevolg van niet tijdige of niet behoorlijke voldoening aan de verplichtingen die voor hem uit enige met Greeny Bros. BV gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling van de Opdrachtgever of een aanvraag daartoe of bij het stilleggen of liquideren van diens bedrijf, één en ander onverminderd het recht van Greeny Bros. BV om schadevergoeding te vorderen.
 • De gevolgen van opschorting en/of ontbinding komen in de hiervoor omschreven gevallen steeds voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
 • Opschorting en/of ontbinding laten de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever voor reeds geleverde producten c.q. reeds uitgevoerde werkzaamheden onverlet. In een dergelijke situatie is de vordering van Greeny Bros. BV m.b.t. hetgeen reeds geleverd c.q. door Greeny Bros. BV reeds is uitgevoerd, onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 10. Verplichtingen van de Opdrachtgever

 • Indien Greeny Bros. BV in opdracht van de Opdrachtgever een zaak monteert en/of installeert, dient de Opdrachtgever uiterlijk bij het verstrekken van de opdracht duidelijk aan Greeny Bros. BV te vermelden indien er sprake is van montage en/of installatie op een asbesthoudende ondergrond.
 • De Opdrachtgever dient tijdig zorg te dragen voor het verkrijgen van eventueel met de overeenkomst samenhangende, benodigde vergunningen en ontheffingen. Alle kosten met betrekking tot het verkrijgen van een vergunning of ontheffing zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
 • Het niet (tijdig) verkrijgen van vergunningen of ontheffingen komt geheel voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Ondanks het niet (tijdig) krijgen van vergunningen of ontheffingen blijft de Opdrachtgever gehouden tot afname en tijdige betaling op grond van de met Greeny Bros. BV gesloten overeenkomst. Het niet (tijdig) verkrijgen van benodigde vergunningen en/of ontheffingen levert geen grond voor ontbinding van de met Greeny Bros. BV gesloten overeenkomst op.
 • De Opdrachtgever zorgt er in ieder geval voor dat:
  • het personeel van Greeny Bros en/of haar onderaannemer(s), zodra deze op de plaats van montage en/of installatie is aangekomen, toegang verkrijgt en de werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien Greeny Bros dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits Greeny Bros. BV dit tijdig aan de Opdrachtgever heeft medegedeeld;
  • de toegangswegen tot de plaats van montage en/of installatie geschikt zijn voor het benodigde transport;
  • de aangewezen plaats van montage en/of installatie geschikt is voor opslag, montage en installatie van de zaak;
  • alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van de montage en/of installatie aan de
   toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen;
  • Greeny Bros de beschikking heeft over voldoende aansluitmogelijkheden ten behoeve van voor de montage en/of installatie benodigde elektriciteit, gas en water. De kosten voor het plaatsen van de benodigde aansluitmogelijkheden en de kosten van door Greeny Bros. BV bij de montage en/of installatie verbruikte elektriciteit, gas en/of water zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
  • De Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot de uitvoering van de met Greeny Bros. BV gesloten overeenkomst behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van de met Greeny Bros. BV gesloten overeenkomst hier geen vertraging van ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat, dient de Opdrachtgever Greeny Bros hiervan onverwijld op de hoogte te brengen.
 • Greeny Bros. BV garandeert niet dat het bouwwerk waarop de montage c.q. installatie plaatsvindt, geschikt is om het gewicht van de zaken inclusief de bijkomende (installatie)materialen, ballast, regen,- wind- en sneeuwbelasting te kunnen dragen, noch verricht Greeny Bros. BV onderzoek hiernaar. De Opdrachtgever dient zelf te (laten) onderzoeken of het bouwwerk waarop de montage c.q. installatie plaatsvindt, geschikt is om het gewicht van de zaken inclusief de bijkomende (installatie)materialen, ballast, regen,- wind- en sneeuwbelasting te kunnen dragen. Greeny Bros. BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die de Opdrachtgever lijdt indien (de constructie van) het bouwwerk waarop de montage c.q. installatie plaatsvindt op enig moment ontoereikend blijkt.

Artikel 11. Overmacht

 • Onvoorziene omstandigheden van welke aard dan ook, alsmede mobilisatie, oorlogsgevaar, overheidsmaatregelen, werkstaking, bedrijfsbezetting, staking van vervoer, brand, overstroming, het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door derden van wie Greeny Bros. BV voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is, aan hun verplichtingen jegens Greeny Bros. BV om welke reden dan ook behoudens verzuim van Greeny Bros. BV jegens derden, waardoor de overeenkomst niet tijdig of niet zonder naar objectieve maatstaven gemeten bovenmatige bezwarende inspanning en/of kosten kan uitvoeren zullen voor Greeny Bros. BV als overmacht gelden. Hetzelfde geldt, indien Greeny Bros. BV onverwacht zou worden geconfronteerd met ziekte of ongeval van haar personeel en/of derden, in wier vervanging op korte termijn in redelijkheid niet kan worden voorzien.
 • Indien een van de in het vorige lid genoemde gevallen zich voordoet, zal de Opdrachtgever Greeny Bros. BV in de gelegenheid stellen om binnen een redelijke termijn de overeengekomen prestatie alsnog in overeenstemming met de overeenkomst te verrichten.
 • In geval van overmacht is elke schadeplichtigheid van Greeny Bros. BV uit welken hoofde dan ook uitgesloten. Van hun recht om in geval van overmacht de overeenkomst te ontbinden zullen partijen niet eerder gebruik maken dan na verloop van twee maanden nadat de overmacht is ontstaan, tenzij partijen voor het alsnog verrichten van de overeengekomen prestatie een langere termijn zijn overeengekomen.
 • Indien Greeny Bros. BV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 • Indien Greeny Bros. BV aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in deze bepaling is geregeld.
 • Indien Greeny Bros. BV aansprakelijk is voor (directe) schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de in dat specifieke geval door de verzekeraar van Greeny Bros. BV uitgekeerde vergoeding. Indien de verzekeraar geen vergoeding uitkeert, is de aansprakelijk van Greeny Bros. BV beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal het factuurbedrag van de overeenkomst, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
 • De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Greeny Bros. BV aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Greeny Bros. BV kunnen worden toegerekend.
 • Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 • Greeny Bros. BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 • De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Greeny Bros. BV.

Artikel 13. Garantie

 • Al hetgeen in dit artikel wordt bepaald omtrent de garantie van producten geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de Opdrachtgever toekent.
 • Indien de geleverde zaken niet voldoen aan door Greeny Bros. BV verstrekte garanties en er geen sprake is van grove nalatigheid aan de zijde van de Opdrachtgever, zal Greeny Bros. BV de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, naar keuze van Greeny Bros. BV vervangen door nieuwe, gelijkwaardige producten of zorg dragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de Opdrachtgever zich reeds nu de vervangen zaak aan Greeny Bros. BV te retourneren en de eigendom daarover aan Greeny Bros. BV over te dragen.
 • De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer de Opdrachtgever of derden, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Greeny Bros. BV, wijzigingen aan de zaak hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
 • Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen overeengekomen is en deze non-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Greeny Bros. BV niet aansprakelijkheid voor gevolgschade.
 • De door Greeny Bros. BV verleende garantie(periode) op producten is te allen tijde beperkt tot de door de fabrikant/leverancier afgegeven garantie(periode) over het desbetreffende product. In geval van faillissement van één der leveranciers/fabrikanten van Greeny Bros. BV vervalt de, door die leverancier/fabrikant, verstrekte (fabrieks)garantie en kan er derhalve op deze (fabrieks)garantie geen aanspraak worden gemaakt.
 • Indien de Opdrachtgever aanspraak wenst te maken op enige garantie dient de Opdrachtgever de originele factuur aan Greeny Bros. BV te overleggen.
 • Geen garantie wordt verleend indien:
  a. er sprake is van slijtage, die als normaal kan worden beschouwd;
  b. de Opdrachtgever niet (meer) in het bezit is van de originele factuur;
  c. er schade is ontstaan door nalatig onderhoud, opzet of een grove behandeling van het product; d. er sprake is van een geringe kleurafwijking;
 • Greeny Bros. BV is niet aansprakelijk voor fouten en/of afwijkingen in de geleverde zaken welke het gevolg zijn van geringe afwijkingen in door Greeny Bros. BV aangeleverde monsters en/of modellen. De opdrachtgever dient geringe afwijkingen te accepteren voor zover deze afwijkingen vallen binnen de in de branche gebruikelijke afwijkingen.
 • Indien Greeny Bros. BV een schatting geeft van het mogelijke opbrengst c.q. rendement van een door Greeny Bros. BV geleverde zaak, geldt deze schatting slechts bij benadering. De Opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat de daadwerkelijke opbrengst c.q. het daadwerkelijke rendement kan afwijken van de door Greeny Bros. BV gegeven schatting. Greeny Bros. BV is niet aansprakelijk voor schade welke de Opdrachtgever dientengevolge lijdt.

Artikel 14. Toepasselijk recht en forumkeuze

 • Op alle door Greeny Bros. BV gesloten en te sluiten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – die ontstaan naar
  aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomsten, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Greeny Bros. BV, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat Greeny Bros. BV met de Opdrachtgever kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.

Confirmo

Onderhavige algemene voorwaarden zijn opgesteld door Confirmo | Algemene Voorwaarden Voor meer informatie zie: http://www.juridischevoorwaarden.nl/